CONTROL ALIMENTARI

PLA D'AUTOCONTROL

WEILI JIANG- BAR TROPICAL -


Data: 18/03/2024


Nom de l’establiment: BAR TROPICAL

Raó social: WEILI JIANG

Adreça: Carrer Ample 5, Reus

Telèfon: 655806913


NOMBRE DE TREBALLADORS: 2


HORARI DE TREBALL: de 9 del matí fins a les 23h


DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT


BAR RESTAURANT


PRODUCTES QUE COMERCIALITZA


BEGUDES: Cafès, begudes refrescants, begudes alcohòliques, aigua.

ALIMENTS: cacauets, olives, patates.


PRODUCTES QUE ELABORA


TAPES, PLATS COMBINATS, MENÚ, CARTA I ENTREPANS


PRODUCTES QUE DISTRIBUEIX O ENVASA


No es distribueixen productes ni s'envasen


RESPONSABLE DEL PROJECTE


WEILI JIANG

CONTROL DE L'AIGUA


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Programa de control de l’aigua és garantir que l’aigua utilitzada a l’establiment no suposi un risc per al consumidor.

2. ABAST:

Totes les aixetes, boques d’aigua, dipòsits, filtres, calderes de l’establiment que poden incidir en la qualitat dels aliments.

3. USOS DE L’AIGUA A L’ESTABLIMENT:

A l’establiment, l’aigua subministrada té les utilitats següents:

• Processos de neteja i desinfecció de superfícies i instal·lacions

• Higiene personal dels manipuladors

• Elaboració de menjars

4. ORIGEN: EMPRESA SUBMINISTRADORA DE L’AIGUA:

L’aigua de subministrament de l’establiment prové d’AIGUES DE REUS

5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ I EMMAGATZEMATGE DE L’AIGUA:

L’aigua de xarxa a l’establiment es distribueix per les conduccions internes exclusives d’aigua potable, fins a les diferents boques d’aigua.

El material de la xarxa és de PVC

L’establiment disposa d'Escalfador elèctric

6. TRACTAMENT DE L’AIGUA:

L’aigua de l’establiment està sotmesa als tractaments de l’empresa subministradora. El tractament de potabilitzaciómde l’aigua a l’estació de tractament d’aigua potable es realitza mitjançant cloració.

7. PLA DE MANTENIMENT:

Les conduccions d’aigua de l’establiment no requereixen un manteniment periòdic. Només seran revisades en cas d’incidència.

8. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA RESIDUA:

Les aigües residuals de l’establiment són distribuïdes al Sistema de col·lecció municipal (clavegueram)

9. REGISTRES DEL CONTROL:

Els controls del Programa d’abastament d’aigua realitzats a l’establiment es registren al document de registre.

El control el fa l’empresa subministradora i la xarxa de distribució interna si està en bon estat no aporta cap perill addicional.


REGISTRES DE CONTROL DE L'AIGUA

Al no tenir dipòsit, no cal fer controls analítics per part de l’establiment

Es verifica l’olor i gust

NETEJA I DESINFECCIÓ


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Pla de neteja i desinfecció és descriure les pràctiques realitzades a l’establiment, per eliminar o reduir a nivells acceptables els residus i contaminacions resultants de l’activitat laboral, presents a les superfícies.

2. ABAST:

Totes les instal·lacions i superfícies de treball de l’establiment i els equipaments, equips i estris que en formin part.

3. PROGRAMA DE NETEJA I DESINFECCIÓ:

Al document annex es detalla el programa de neteja i desinfecció.

4. PERSONAL:

El personal que realitza la neteja a l’establiment és el personal manipulador de l’establiment

5. MAGATZEM DE PRODUCTES I MATERIAL DE NETEJA:

Els productes i el material de neteja es guarden a un armari exclusiu

6. MANTENIMENT I NETEJA DEL MATERIAL:

El material de neteja es manté en bon estat de conservació i després de cada jornada se’n realitza la neteja. El material de neteja dels serveis higiènics és exclusiu.

7. COMPROVACIONS DE L’EFICÀCIA DEL PROGRAMA:

En cas que no es compleixi el protocol de neteja i desinfecció establert, s’anotaran els canvis a l’apartat d’incidències.


REGISTRES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Anotació diària dels elements i superfícies netejades i desinfectades


ANNEX - PROGRAMA DE NETEJA I DESINFECCIÓ -


Programa de Neteja i Desinfecció


1. Objectiu

Garantir la neteja i desinfecció adequades de totes les àrees i equips del bar-restaurant per prevenir la contaminació i assegurar un ambient higiènic per a clients i personal.

2. Responsabilitats

 • Gerent: Supervisió general del pla i verificació del seu compliment.
 • Personal de neteja: Execució de les tasques de neteja i desinfecció segons el pla establert.
 • Personal de cuina i servei: Manteniment de la neteja diària en les seves àrees de treball.

3. Materials i Productes Necessaris

 • Productes de neteja: detergent neutre, desgreixador, sabó per a mans.
 • Productes de desinfecció: lleixiu, desinfectants aprovats per l'autoritat sanitària.
 • Equips de neteja: galledes, fregadores, escombres, baietes, guants de goma, esponges, raspalls.
 • Equip de protecció personal (EPI): guants, màscares, bates.

4. Procediment de Neteja i Desinfecció.

La freqüència és estimada


Àrea

Freqüència

Procediment

Cuina

Diària (al final del servei)

- Rentar superfícies amb detergent. Esbandir amb aigua.Aplicar desinfectant. Esbandir i deixar assecar.

Fogons i Forns

Després de cada ús

- Netejar amb desgreixador mentre estan tèbiament calents. Esbandir amb aigua.

Neveres i Congeladors

Setmanalment

- Buida el contingut. - Netejar amb detergent. Aplicar desinfectant. Assecar abans de tornar a posar els aliments.

Taulells i Taules

Després de cada servei

- Netejar amb detergent. Aplicar desinfectant.Esbandir i deixar assecar.

Banys

3 vegades al dia

- Netejar amb detergent totes les superfícies. Aplicar desinfectant, especialment en poms, manetes i aixetes.

Sòl

Diària (al final del servei)

- Escombrar i fregar amb aigua i detergent. Aplicar desinfectant si cal.

Mobiliari

Diària (al final del servei)

- Netejar amb detergent. Aplicar desinfectant, especialment en parts en contacte freqüent com poms de portes, cadires, etc.

Equipament de servei

Diària (després de cada ús)

- Rentar en el rentaplats a alta temperatura o manualment amb aigua calenta i detergent. Esbandir i deixar assecar completament.

Ventilació i Extractors

Mensualment

- Netejar filtres i superfícies amb detergent. Aplicar desinfectant.


5. Procediments Específics

 • Rentat de Mans: Tot el personal ha de rentar-se les mans amb sabó i aigua calenta durant almenys 20 segons abans de començar la seva jornada, després de cada pausa, i cada vegada que sigui necessari (després d'anar al bany, manipular aliments crus, etc.).


6. Registre de Neteja i Desinfecció

Registre diari de totes les activitats de neteja i desinfecció realitzades. Es generalitzarà per espais, l’equipament de l’espai s’anota de forma unitària


PROGRAMA DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Productes, dosi, ús principal i instruccions d'ús


Producte

Ús Principal

Dosi Recomanada

Instruccions d'Ús

Detergent neutre

Neteja general de superfícies

1:100 (10 ml per 1 litre d'aigua)

Barrejar amb aigua, aplicar amb una baieta o fregona, esbandir i assecar

Desgreixador

Neteja de fogons, forns, campanes

1:10 (100 ml per 1 litre d'aigua)

Aplicar directament, deixar actuar 5-10 minuts, esbandir amb aigua

Lleixiu (hipoclorit sòdic 5%)

Desinfecció de superfícies, sòls, banys

1:50 (20 ml per 1 litre d'aigua)

Barrejar amb aigua freda, aplicar amb una baieta, deixar actuar 5 minuts, esbandir

Desinfectant amb amoníac quaternari

Desinfecció de superfícies en contacte amb aliments

Seguir instruccions del fabricant

Generalment 1:200 (5 ml per 1 litre d'aigua), aplicar, deixar actuar, esbandir

Sabó per a mans

Higiene personal

Aplicar directament

Rentar les mans durant almenys 20 segons, esbandir amb aigua tèbia

Desinfectant per a mans

Desinfecció ràpida de mans

Aplicar directament

Aplicar una petita quantitat, fregar fins que s'assequi

Netejador multiusos

Neteja de superfícies variades

Seguir instruccions del fabricant

Aplicar directament o diluir segons les instruccions, esbandir si cal

Desinfectant per a banys

Neteja i desinfecció de banys

Seguir instruccions del fabricant

Generalment 1:100 (10 ml per 1 litre d'aigua), aplicar, deixar actuar, esbandir

Netejador de vidres

Neteja de vidres, miralls

Aplicar directament

Polvoritzar sobre el vidre, netejar amb un drap sec

RECOMANACIONS PER AL PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ


Fes click aquí


CONTROL DE PLAGUES


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Programa de control de plagues és descriure les mesures establertes per evitar l’entrada, d’animals indesitjables.

2. ABAST

Totes les instal·lacions de l’establiment

4. PROGRAMA D’ACTUACIÓ ÉS EL SEGÜENT:


El programa d’implantació del control de plagues inclou la revisió de les mesures preventives referents a les barreres físiques i /o condicions estructurals i les mesures actives referents tant a mètodes mecànics i/o físics com a mètodes de tractament químic.
Si durant la revisió de les mesures preventives es detecten defectes de neteja o de barreres físiques, es corregeixen i s’anoten al registre .Si es detecten indicis de plagues s’estableixen mesures actives i s’anoten al registre .
La revisió de mesures preventives inclou:

Revisió de neteja al finalitzar la jornada de les trampes de feromones

El control actiu es contractat a empresa externa TRACTAMENTS BIOLÒGICS DE CONTROL S.L. ROESB : 0044CAT ST

Descarrega el certificat aquí


REGISTRES DE CONTROL DE PLAGUES

Visualització diària dels elements que ho composen per detectar incidències

PROGRAMA DE FORMACIÓ


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Pla de formació és garantir que tot el personal que manipula aliments a l’establiment tingui coneixements d’higiene alimentària per realitzar la seva activitat.

2. ABAST

Tots els manipuladors d’aliments de l’establiment.

3. ACTIVITATS FORMATIVES:

Els manipuladors de l’establiment són formats en higiene alimentària per:

l'Empresa externa Qualitas Alimentaria Proyecto S.L.U. N.I.F. B93489979 --- Tel: 952 86 92 64 

El responsable de la formació estableix que es realitzi formació continuada dels manipuladors amb una periodicitat de: 5 anys.

REGISTRE DE LES FORMACIONS:

CONTROL DE PROVEÏDORS I TRAÇABILITAT


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Programa de control de proveïdors és aconseguir que les matèries primeres, productesalimentaris i altres materials en contacte amb els aliments que es rebin al’establiment estiguin en bon estat i no presentin perills per al consumidor.

2. ABAST

Tots els proveïdors de productes de l’establiment.

3. PROGRAMA D’ACTUACIÓ:

Es disposa d’un registre de proveïdors

4.- INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE:

Es disposa de la “fitxa tècnica” del productes dels proveïdors

5. COMPROVACIONS DE LES ESPECIFICACIONS

Al rebre els productes, es comprova:

 • Presència d’envàs i/o protecció, etiquetatge i/o identificació i documentació acompanyant.
 • Verificació del manteniment de temperatura en els productes refrigerats o congelats.
 • Comprovació visual de les característiques organolèptiques
 • Estat dels envasos i embalatges que no hi hagi cap alteració de color o algun envàs trencat.

6. MESURES CORRECTORES

 • Si el producte està bé, però falta informació, es demana al proveïdor
 • Si el producte té alguna incidència que no el fa perillós per al consum , cal acceptar-loperò cal reclamar al proveïdor.
 • Si el producte no està bé, no s’accepta.

8.- REGISTRE DE COMPROVACIONS

Si el producte està bé es signa l’albarà i si cal s’hi anota la incidència. Aquesta incidència també s’anotarà al Registre de l’establiment per aquest casos.


REGISTRES DE PROVEÏDORS

Llistat de productes subministrats i contacte


REGISTRES DE COMPROVACIÓ DE CADUCITATS I ESTAT DE LA MATÈRIA PRIMERA

Es realitzarà una revisió sobre les dates de caducitat dels elements dipositats en cada envàs obert de l'original


REGISTRES DE RECEPCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES SUBJECTES A REFRIGERACIÓ

Annotar la recepció i les seves característiques


REGISTRE DE CADUCITATS

CONTROL DE TEMPERATURES


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Programa de control del temperatures és garantir que l’emmagatzematge de matèries primeres i menjars es realitzi en les condicions adequades per evitar la multiplicació bacteriana.

2. ABAST:

Tots els equips de temperatura de l’establiment en què s’emmagatzemen aliments.

3. CONTROLS REALITZATS PER L’ESTABLIMENT:

Es controla el bon funcionament dels equips de fred i de calor, mesurant les temperatures interiors mitjançant termòmetres. S’anoten les temperatures en el registre REG.

Neveres

Baguls congeladors

Congeladors

4. LÍMITS ESTABLERTS en temperatures òptimes:

Menjar preparat de duració inferior a 24 h 8ºC

Menjar preparat de duració superior a 24 h 4ºC

Menjar preparat congelat -18º

Menjar preparat en calent 65º

5. FREQÜÈNCIA DELS CONTROLS:

El control visual del lector de temperatura dels diferents equips es realitza almenys un cop a la setmana.

7. MESURES CORRECTORES:

En cas que la temperatura no sigui la correcta, es comprovarà si l’equip pot recuperar la temperatura òptima. Si no l’assoleix, s’avaluarà la regulació del termòstat i la capacitat de l’equip. Si aquestes mesures no són suficients es procedirà a revisar i o reparar el sistema. Es revisarà si els aliments han sofert alguna alteració mesurant la seva temperatura amb el termòmetre sonda per a determinar la seva destinació final en funció del valor llegit.


REGISTRES DE TEMPERATURES CONGELADORSREGISTRES DE TEMPERATURES NEVERES


ETIQUETATGE D'AL·LERGENS


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Pla és evitar que certs components dels aliments puguin actuar com al·lèrgens per a determinades persones amb alta sensibilitat, garantint un etiquetatge dels aliments correcte.

2.QUI L’HA DE FER:

Elaborar un pla d’al·lèrgens tots aquells establiments que elaborin i envasin i tots aquells que no envasin i que venguin a doll i que han de donar la mateixa informació a través de rètols.

Tots els establiments que utilitzin ingredients al·lergògens han de guardar la etiqueta i la informació del producte i evitar la contaminació encreuada en les manipulacions realitzades.

3. PLA D’ETIQUETATGE

o document descriptiu que ha d’incloure:

4.RECEPCIÓ I EMMEGATZEMATGE

Alhora d’elaborar el Pla de proveïdors i traçabilitat ja haurem preparat un registre dels mateixos podem preparar-ne un de similar només de les matèries primeres que són al·lèrgens o al Registre de proveïdors destacar-los de forma especial i posar-ne una còpia a aquest apartat.

S’haurà de descriure en cada cas les mesures que garanteixin la seva separació i totes aquelles precaucions que es tinguin en compte.

5.CAL SABER QUINS SON ELS INGREDIENTS AMB ELS QUE ES TREBALLA QUE CONTENEN AL·LÈRGENS O SUBSTÀNCIES QUE PROVOQUEN INTOLERÀNCIA .

Tenir una llista actualitzada de les matèries primeres que són al·lèrgens , dels que poden contenir al·lèrgens i dels seus proveïdors.

5. PRODUCTES ELABORATS

Quan l’establiment ja elabora els seus productes utilitzant aquestes matèries primeres que contenen ingredients al·lergògens , cal que elabori dues llistes:

 • Llista actualitzada dels productes elaborats finals que contenen ingredients al·lergògens.
 • Etiquetes per aquests productes amb la identificació completa i comprensible dels
 • ingredient al·lergògens.

6. COMPROVACIONS

 • Control visual periòdic que asseguri que tots els al·lergògens utilitzats consten a l’etiqueta.

7. REGISTRES

 • REGISTRE DE PRODUCTES AL·LERGÒGENS QUE ES RECEPCIONEN I ELS PROVEÏDORS.
 • REGISTRE DE LES FITXES D’ELABORACIÓ DEL PRODUCTES QUE CONTENEN INGREDIENTS AL·LERGÒGENS.

REGISTRES DE PROVEÏDORS AMB AL·LERGENS

Llistat


FITXES D’ELABORACIÓ DE PRODUCTES AMB AL·LERGENS


Fes click aquí

RETIRADA DE RESIDUS


1. OBJECTIU:

L’objectiu del Programa de control dels subproductes i residus es guardar el Contracte amb empresa de recollida d’olis usats.

Amb la finalitat d’evitar l’acumulació de substàncies a l’establiment, s’anotará un registre de retirada de brossa i la seva tipologia

2. REGISTRES:

Registre de recollida d’olis.


REGISTRES DE RETIRADA D'OLIS

Llistat


REGISTRE DE RETIRADA DE BROSSA

Contact Me

Contact Form0%
Some required fields are missing. Please review the form and submit again.
Contact Form0%
Some required fields are missing. Please review the form and submit again.